• slayt
Duyurular
Antalya Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 18,3702   18,4033
EURO 17,9431   17,9755
       
Özlü Sözler
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 4
Dün: 93
Toplam: 25140
Jandarma Atak Gazetesi ve Telsiz Kullanma Yönetmeliği


KARAR METNİ

Vakıf Mütevelli Heyetimiz toplanarak Jandarma Atak Gazetesi Telsiz Kullanma Yönetmeliği’nin aşağıdaki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Karar Tarihi           : 29.05.2022

Yayınlanma Tarihi : 30.05.2022 

           JANDARMA ATAK GAZETESİ VE TELSİZ KULLANMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

MADDE – 1. AMAÇ

Bu Yönetmelik kısa adı JAG olan , Jandarma Atak Gazetesi ve Gazete Muhabir ve Yetkililerine verilecek olan Basın Telsizi kullanımına dair işlemleri düzenler.

MADDE – 2. DAYANAK

Bu Yönetmelik; Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı Senedi hükümlerine göre düzenlenmiştir.

MADDE -3. TANIMLAR

Bu Yönetmelikte geçen;

JANVAK: Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı’nı,

JAG         : Jandarma Atak Gazetesi’ni

Yönetim Kurulu: Mütevelli Heyeti tarafından üyeleri arasından iki (5) yıl için seçilen kurulu,

Temsilci;  Yönetim Kurulu Kararı ile JAG’ı Temsilen;  Yurtiçinde veya Yurtdışında, Yönetim Kurulu karar ve talimatlarına bağlı olarak çalışan, Basın Kanunu’na göre yetki ve sorumluluk verilmiş, atanmış kişiyi,

Temsilcilik/Başkanlık:  Yönetim Kurulu Tarafından yetki ve sorumluluk verilerek atanmış Temsilci tarafından Yurtiçi veya Yurtdışında, Jandarma Atak Gazetesi’nin  yürütülmekte olduğu resmi adresi (Binasını, Ofislerini, Bürolarını,)

Muhabir :  Basın Kanunu kapsamında kendisine ait resmi bir Basın Kartı bulunan veya Jandarma Atak Gazetesi tarafından kendisine Basın Kartı düzenlenen ve bulunduğu bölgede JAG adına basın ve habercilik faaliyetlerini yürüten kişiyi, 

Fahri Üye: Herhangi bir basın faaliyeti yürütmeyip bulunduğu bölgede karşılaşmış olduğu haber değeri olan bilgileri JAG ile paylaşan kişileri,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

JAG MUHABİRLİĞİ

 

MADDE - 4. JAG MUHABİRİ OLABİLECEKLER.

 1. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Personeli veya Güvenlik Korucularımız doğal ve öncelikli muhabirlerimizdir.
 2. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan, okur, yazar, Meri Mevzuat Hükümleri başta olmak üzere; Türk Medeni Kanununa göre kısıtlı/yasaklı olmayan, Devletimizin, Milletimizin birliğine, Vatanın Bölünmez bütünlüğüne inanan her Türk Vatandaşı JAG’ın muhabiri veya Fahri Üyesi olabilmek için başvuruda bulunabilir.     
 3. Tüm muhabir ve Fahri Üye adayları için; Devletimizin, Milletimizin aleyhine ve Vatanın Bölünmez bütünlüğüne karşı, Terör kapsamında her türlü işlenen suç ile Kaçakçılık, Organize, Mali Suçlar,  Ağır Ceza,  Uyuşturucu Uyarıcı maddeler, yüz kızartıcı suçlar, (vb. gibi) suçlardan hüküm giyenlerin (taksirli suçlar haricinde)  müracaatları kabul edilmez.  Sehven kabul edilmiş olsa dahi üyelikleri derhal sonlandırılır.     

Madde 5- MUHABİR OLMA USUL ve ESASLARI

Madde 5. 1 - Müracaat Usulü

 1. JAG’ın Muhabiri olmak isteyenler; müracaatlarını JANVAK Genel Merkezine veya JANVAK Temsilciliklerine ya da JANVAK resmi web sitesi üzerinden (online başvuru ile) yapabilir. Bu yönetmelik ekinde bulunan (ek1) Müracaat Formunu ve (ek2) Üyelik Giriş Beyannamesini doldurur ve imzalar. JANVAK resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapanlar ise online başvuru sonrası bu evrakların yazıcı ile çıktısını alıp imzalayarak JANVAK Genel Merkezine posta veya kargo ile gönderir.
 2. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Mensupları veya Güvenlik Korucuları kendilerinin yasal durumunu belirten belgeler, dosyalarına konulmak üzere talep edilir.
 3. JAG muhabiri veya Fahri Üye olmak isteyenlerden güncel haliyle, (vukuatlı, detaylı olacak şekilde) Adli Sicil Kaydı, Yerleşim belgesi, T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, iki(2) adet Vesikalık resim gerekli işlemler yapılmak üzere talep edilir.
 4. Yönetim Kurulunca, istenilen belgeleri eksik olan muhabir veya fahri üye adaylarının işlemleri, eksik belgeleri tamamlanıncaya kadar yürütülmez. adayı, kabul edilebilir mücbir sebep dışında, eksik belgeleri en geç bir (1) ay içerisinde teslim etmez ise Yönetim Kurulu Başkanlığı müracaatından sarfınazar etmiş sayabilir. 
 5. Muhabir veya Fahri Üyelik için müracaat edenlerin başvuruları kabul edilinceye kadar, JAG’ın hiçbir hakkından faydalanamaz. Müracaatçı aday üyelik ismi ve ayrıcalıklarını kullanamaz.

Madde 5. 2 - Kabul İşlemleri 

 1. JANVAK Genel Merkezine doğrudan yapılan başvurularda; Müracaat Formu ve talep edilen belgelerin tamamlanması sonrasında kabul işlemleri JANVAK Yönetim Kurulunca en geç bir (1) ay içerisinde, karara bağlanır.
 2. JANVAK Genel Merkezi haricinde JANVAK veya JAG Temsilciliklerine yapılan üyelik müracaatlarında; 
 1. JANVAK veya JAG Temsilciliklerince Müracaat Formu doldurularak, JANVAK Web Mail Programı üzerinden Genel Merkeze gönderilir. Bilahare müracaat dosyasının tamamı (müracaat formu, belge ve ıslak imzalı evrak) asılları posta veya kargo ile JANVAK Genel Başkanlığına gönderilir. Bu adayların kabul işlemleri belgelerinin tam olması Genel Merkeze ulaşmasına müteakip JANVAK Yönetim Kurulunca en geç bir (1) ay içerisinde, karara bağlanır.
 2. Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından başvurusu kabul edilenler ile başvurusu kabul edilmeyen adaylarına gerekli tebligat JANVAK Genel Başkanlığınca yapılır.
 3. Üyelik Başvurusu sonucu verilen karar tebligatın nasıl yapılacağına dair karar ve talimat Yönetim Kurulu Başkanınca verilir.
 4. Tebligat müracaat edenin beyan ettiği adresine yazılı olarak yapılabileceği gibi; müracaat edenin müracaatında bildirmiş olduğu, elektronik posta, sms vb. gibi elektronik ortam üzerinden de yapılabilir.

Madde 5. 3 - Kabul Edilme-Muhabir veya Fahri Üyeliğin Başlaması

Adayının Muhabirliğe veya Fahri üyeliğe kabul edilmesi kendisine yazılı veya elektronik ortamdan veya elektronik posta yolu ile tebliğ edilmesine müteakip hukuken ve fiilen başlar.

MADDE 6 – MUHABİRLİĞİN ve FAHRİ ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 6. 1- Aşağıda yazılı hallerde Muhabirlik veya Fahri Üyelik sona erer.

 1. Muhabir veya Üyenin Vefat etmesi,
 2. Muhabir veya Üyenin yazılı talebiyle Üyelikten ayrılmak istemesi,
 3. JANVAK ve JAG’ın itibarını ve saygınlığını zedeleyecek şekilde davranışta bulunması,
 4. Muhabir veya Üyenin; Taksirli Suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı tutuklanması veya hüküm giymesi,
 5. Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılması,

Halinde üyelik sona erer.

Madde 6. 2 – Muhabir veya Fahri Üyelikten Ayrılanların, Tekrar Kabulü

 1. Madde-6. 1 ikinci (2.) fıkrasına göre; üyelikten kendi isteği ile ayrılanların yazılı müracaatlarıyla yeniden üye olmak üzere başvurularında; üyeliğe tekrar kabul edilme veya edilmeme kararı Yönetim Kurulu Başkanlığına aittir.

Madde 6. 3 – Muhabir veya Fahri Üyeliği Sona Erenlerin Hakları

 1. JANVAK ve JAG tarafından muhabir ve üyelerine tanınan her türlü imkân, destek ve yardımlardan faydalanamazlar.
 2. JAG tarafından verilen Muhabir veya Fahri  Üye Kimlik Kartı var ise geri alınır.

MADDE 7 – MUHABİR ve FAHRİ ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. JAG’ın tüm muhabir veya Fahri üyeleri; Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfını ve Jandarma Haber Gazetesini her yerde, her zaman en iyi şekilde temsil etmekle mesuldür.
 2. Hiçbir muhabir veya Fahri üye; JANVAK ve JAG adını ve Temsiliyetini,  kendisi veya üçüncü kişiler ya da özel kurum kuruluşlar adına,  menfaat ve çıkarları için kullanamaz, kullandırmaz. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Başkanlığı gerekli işlemlerini yapar. Gerekli hallerde suç duyurusunda bulunur.
 3. Muhabir ve Fahri üyeler JAG’a kesintisiz şekilde haber akışı sağlamakla mükelleftirler. 2 Ay arka arkaya haber akışı sağlamayan muhbir ve fahri üyenin JANVAK Yönetim Kurulu Kararı ile Muhabir veya Fahri Üyeliğine son verilebilir.

MADDE 8 – MUHABİR ve FAHRİ ÜYELERİN HAKLARI- VAKIF HİZMETLERİNDEN ve İMKANLARINDAN YARARLANMA

Madde 8. 1 – JAG Muhabir ve Fahri Üyeleri;

 1. Talep etmeleri halinde; Muhabirlere yasal statülerinin de yazılı olduğu JAG’a ait Basın Kartı, Fahri Üyelere ise (B) tipi Tanıtma Kimlik Kartı düzenlenir.
 2. Her türlü hukuki yardım imkânları sağlanır.
 3. JANVAK’ın kurduğu, kuracağı her türlü sosyal tesis ve imkânlardan faydalanır.

 

                                                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                    BASIN TELSİZİ 

MADDE 9-TELSİZ VERİLECEK KİŞİLER

Madde 9.1 – JAG Bünyesinde Yöneticilik veya Muhabirlik yapan ve JAG tarafından Basın Kartı verilen kişilerden JANVAK Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenlere zimmet tutanağı karşılığında Basın Telsizi verilir.

Madde 9.2 – JAG Fahri üyelerine hiçbir şekilde Basın telsizi verilmez.

MADDE 10- TELSİZ KULLANIM TALİMATI

      1- Telsizin düğmeleri ile gerekmedikçe oynamayınız.

      2- Telsizi anteninden tutup taşımayınız 

      3- Herhangi bir arıza durumunda kesinlikle telsizi tamir etmeye çalışmayınız

      4- Telsizin bataryasını gerekmedikçe sökmeyiniz ve kısa devre yapmayınız. 

      5- Telsizi antensiz çalıştırmayınız aksi taktirde telsizinizin güç çıkış devresi zarar görebilir.

      6- Telsizin ses ayar düğmesini duymak istediğiniz ses seviyesine göre (bulunduğunuz ortama göre) ayarlayınız.

      7- Telsizin sesini çok fazla açmayınız, sadece duyabileceğiniz kadar açınız.

     8- Bu telsiz sadece habercilik anlayışı ve haber alma amacı ile kullanılan gazeteci muhabir telsizidir. Bu amaca uygun olarak kullanılacaktır.

      9- Toplum içinde veya başkaca hiçbir yerde kesinlikle bu telsiz kullanılarak kendinize devlet görevlisi-polis-jandarma görüntüsü vermeye çalışmayın.

     10- Telsiz kesinlikle başka hiç kimseye verilmeyecek, dinleme yapmasına veya telsizi taşımasına-kullanmasına müsaade edilmeyecektir.

MADDE 11- YASAL YAPTIRIM

Madde 11.1- Kendisine verilen Basın telsizini amacı dışında kullanan kişilerin telsizlerine ve JAG basın kartlarına el konulur ve gerekirse ilgili birimlere suç duyurusunda bulunularak yasal süreç başlatılır.

Madde 11.2- Muhabirin Bu yönetmeliğin 10.maddesinde yazılan hükümlere uymaması durumunda meydana gelecek yasal ve cezai müeyyideler sadece kendisini bağlamaktadır ve jandarma mensupları şehit gazi ve aileleri vakfı- jandarma atak gazetesinin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Madde 11.3- Muhabir, İstenildiği anda telsizi aldığı şekilde sağlam, çalışır durumda ve eksiksiz olarak teslim edecektir.

Madde 11.4- Muhabir, Telsizin kırılması-bozulması-hasar görmesi veya kaybolması durumunda derhal kendi üst birimine haber verecek ve telsiz bedelini JANVAK’a ödeyecek

 

                                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK

 

MADDE 12 – ÜYE BİLGİLERİNİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİ

JANVAK ve JAG kayıtlarında ve arşivinde bulunan tüm Muhabir ve Fahri üye bilgileri (Yasaların yazılı olarak emrettiği hal ve durumlar haricinde) hiçbir kurum, kuruluş ya da üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜLÜK

 

MADDE 13- YÜRÜRLÜLÜK

Bu Yönetmelik Hükümleri Vakıf Mütevelli Heyetinin kararı ile yürürlüğe girer. JANVAK resmi web sitesinde yayımlanır.

MADDE 14- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce JAG tarafından yapılmış olan Muhabir veya Fahri üye üyelik iş ve işlemlerine dair tüm düzenleyici tüm işlemler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.


Top