• slayt
Duyurular
Antalya Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 17,9411   17,9735
EURO 18,2487   18,2816
       
Özlü Sözler
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 31
Dün: 51
Toplam: 22766
VAKIF SENEDİMİZ


İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I-KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE-1    VAKFIN ADI

MADDE-2    VAKFIN MERKEZİ

MADDE-3    VAKFIN AMACI

MADDE-4    VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE-5    VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ

                       İŞLEMLER

MADDE-6    KURULUŞ MAL VARLIĞI

BÖLÜM II-YÖNETİM HÜKÜMLERİ

MADDE-7    VAKFIN ORGANLARI

MADDE-8    MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE-9    YÖNETİM KURULU

MADDE-10   VAKFIN TEMSİLİ

MADDE-11   DENETİM KURULU

MADDE-12   VAKIF ÜYELİĞİ

MADDE-13   HUZUR HAKKI

MADDE 14   ŞEREF ÜYELİĞİ

BÖLÜM III-MALİ HÜKÜMLER

MADDE-15   VAKFIN GELİRLERİ

MADDE-16   VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

BÖLÜM IV-GENEL HÜKÜMLER

MADDE-17   RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE-18   VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE-19   HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE-20   VAKIF KURUCULARI

MADDE-21   GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

 

 

BÖLÜM I- KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1- VAKFIN ADI

Vakfın adı ‘’JANDARMA MENSUPLARI, ŞEHİT,GAZİ VE AİLELERİ VAKFI’ dır. Bu senette kısaca ‘’Vakıf’’ olarak adlandırılacaktır.

Vakfın kısa adı ‘’JANVAK’’tır.

 

MADDE 2- VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi Antalya ’dadır.Adresi, ANTALYA dır.Yönetim Kurulu, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydı ile aynı il sınırları içerisinde Vakfın merkezinin ve adresinin değiştirilmesi, yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler kurulması hususunda yetkilidir.

MADDE 3- VAKFIN AMACI

Bütün Jandarma Mensupları, Emeklileri, Şehitleri, Malül, Gazi ve aileleri arasında sosyal ve kültürel bağların kuvvetlenmesi, muvazzaf, emekli, şehit, malül ve gazilerin özlük ve sosyal haklarının takip edilmesi  ve yakınlarına vakfın  imkanları ölçüsünde maddi ve manevi yardım sağlanması, bu kişilerin çocuklarına eğitim, öğretim ve kültürel konularda gerekli her türlü desteğin verilmesi için kurulmuş bir vakıftır.

 

Milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda vuku bulan mücadeleleri, dökülen kanları, bu mücadelede ŞEHİT , MALÜL veya GAZİ olan kahramanları yeni nesillere anlatmak, tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek yolunda etkili faaliyette bulunmak,

 

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayişe yönelik hizmetleri açısından güçlendirilmesi ve her yönüyle en ileri düzeye yükseltilmesi hususunda vakıf tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa ve bu amaca varabilmek için halkın maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.

           

MADDE 4 - VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakıf yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için;

4.1.-Şehit, Gazi, Malül ve Çocukları için;

4.1.1-Burs verir, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve öğrenim imkanı sağlar

  1. Eğitim, Kültür, Sanat konularında destekleyecek her türlü çalışma ve ödemeleri yapar
  2. Sünnet düğünlerini yapar, evlenecek kız çocuklarına çeyiz parası verir
  3. İhtiyacı olanlara ev satın alır
  4. Meslek edindirme kursları düzenleyerek iş kurmaları için ödenek sağlar

 

            4.2-Görevde, Emekli ve Meslekten ayrılmış üye ve çocukları için;

4.2.1-Burs verir, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve öğrenim imkanı sağlar

  1. Eğitim, Kültür, Sanat konularında destekleyecek her türlü çalışma ve ödemeleri yapar
  2. Sünnet düğünlerini yapar, evlenecek kız çocuklarına çeyiz parası verir
  3. İhtiyacı olanlara ev satın alır
  4. Meslek edindirme kursları düzenleyerek iş kurmaları için ödenek sağlar

            4.3-Eğitim ve sosyo-kültürel gayeli yurt içi ve yurt dışı geziler, kamplar, çocuk şenlikleri, festivaller ile konferanslar, sempozyum ve benzeri toplantılar yapar, ödüllü yarışmalar düzenler. Bu faaliyetleri ile ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapar.

            4.4-Eğitici nitelikli spor faaliyetlerini teşvik eder, spor tesisleri kurar veya kurulmasına yardımcı olur, kurulmuş olanların devam etmesini sağlar ve geliştirir. Bu alanda faaliyette bulunan kuruluşlarla gerekli iş birliğini yapar.

            4.5-Üyelerin ve yakınlarının faydalanabilmesi için yurt içinde veya yurt dışında lokal ve misafirhaneler kurar.

            4.6-Üyeler, Yakınları, Şehit, Gazi, Malül çocuklarının faydalanabilmesi için öğrenci yurtları kurar.

4.7- Bilimsel araştırmalar yapar, savunma sanayii ve gerek görülen diğer bütün konularda İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklar kurar.

4.8- Bu amaçları gerçekleştirmek için ilgili bütün resmi veya özel kuruluşlar ile iş birliği yapar.

4.9- Ana sınıfı, Etüt merkezi, İlk, Orta, Lise ve Üniversite dereceli okullar, eğitim kurumları kurar.

4.10-Rehabilitasyon merkezleri, Özel eğitim merkezleri,Kaplıcalar, Şifa köyleri ve Hastaneler kurar.

            4.11- Benzer amaçlı vakıf ve dernekleri destekler.

 

MADDE 5- VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

                   YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER.

 

Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dahilinde, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır veya taşınmaz malları bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya veya kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye,gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal ya da gelirleri bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, vakıf amaçlarına benzer çalışmalatda bulunan yurt içi ve yasal izin aldığında yurt dışındaki vakıf, dernek ve sair tüzel ve gerçek kişilerle iş birliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcadığı gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile aktedeceği sözleşmeler ile ilgili taşınır ve taşınmaz malların rehin dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, mevcut şirketlere katılmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, maledinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 46.ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

MADDE 6- VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluşundaki mal varlığı ekli listede belirtilen kurucuların vakfettikleri meblağların toplamı olan 60.000,00 (Atmışbin) Türk Lirasıdır.

Kuruluş mal varlığı,vakfın kurulmasını mütakip mal varlığına yapılacak ilaveler ile arttırılabilir.

 

BÖLÜM II- YÖNETİM HÜKÜMLERİ

MADDE 7- VAKFIN ORGANLARI

Vakfın Organları

7.1- Mütevelliler Kurulu

7.2- Yönetim Kurulu

7.3- Denetim Kurulu

 

MADDE 8- MÜTEVELLİ HEYETİ

8.1- Mütevelliler Kurulu, Vakfın kurucuları ile kuruluştan sonra Mütevelliler Kurulu’na seçilecek kişilerden oluşur ve 5 (Beş) kişidir. Tüzel kişi temsilcileri dışındaki Mütevelliler Kurulu üyelerinin üyelikleri hayat boyu devam eder. Mütevelli Heyet üyeleri kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri 3(üç) kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verireler. Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa yada başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin çoğunluk kararı ile yapılır.

Vakfın amaçlarına, önemli hizmeti geçen kişiler, yönetim kurulunun önerisi ve Mütevelliler Kurulu’nun kararı ile Mütevelliler Kurulu Üyeliği’ne seçilebilir. Bu şekilde seçilen üyeler de bu maddenin 1.’nci fıkrası hükmüne tabidir.

8.2- Mütevelliler Kurulu ilk toplantısını vakfın tesçilini mütakip bir ay içinde yapar ve devamında her yılın Nisan ayı sonuna kadar toplanır. Gerekli olan diğer hallerde, kurul başkanı, yönetim kurulu veya üyelerin 1/5’inin daveti ile kurul toplantıya davet edilebilir.

Toplantı yeter sayısı, mevcut üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı mevcut üyelerin 2/5’inin katılması ile yapılabilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Kurul her toplantıda, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir katipten oluşan bir başkanlık divanı seçer.Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın nasıl yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının beşte üçüdür. (3/5)

Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülmez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az beşte ikisinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumlulluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (Yedi) gün önce imza karşılığı veya telefon, SMS, elektronik posta gibi iletişim araçlarından en az biri kullanılarak duyurulur.

8.3- Mütevelliler Kurulu Vakfın en yüksek karar organıdır ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

8.3.1-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerini seçmek

8.3.2-Vakfın kesin hesap ve blançolarını Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporlarını onaylamak ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na ibra etmek

8.3.3-Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek

8.3.4-Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek

                        8.3.5-Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak

                        8.3.6-Vakfa yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek

                        8.3.7-Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek

8.3.8-Vakfın feshine karar vermek

8.4-Vakıf yöneticileri, vakfın amacına ve yürüttükleri mevzuata uymak zorundadır.Birinci fıkrada belirtilen zorunluluğa uymayanlar ile;

      A- Vakfın amacı dogrultusunda faaliyette bulunmayan,

      B- Vakfın malları ve gelirlerini amaçlarına uygun olarak kullanmayan,

      C- Ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı zarara uratan,

      D- Denetim makamlarınca tespit edilen noksanlık ve yanlışlıkları verilen süre içerisinde tamamlamayan, düzeltmeyen veya aykırı işlemlere devam eden,

      E- Medeni hakları kullanma ehliyetini kaybeden veya görevlerini sürekli olarak yapmasına engel teşkil edecek hastalıa veya maluliyete yakalanan,

      F- (Mülaga; 12/7/2013-6495/48 Md) Vakıf yöneticileri, meclisin verecegi karara dayalı olarak denetim makamının başvurusu üzerine vakfın yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesince görevlerinden alınabilir.Telafisi imkansız sonuçlar dugurabilecek hallerde dava sonuçlanıncaya kadar, maclis kararı üzerine denetim makamınca, vakıf yönetiminin geçici olarak görevden uzaklaştırılması ve kayyımca yönetilmesi ihtiyati tedbir olarak mahkemeden talep edilir.

Görevinden alınan vakıf yöneticileri meclis üyesi olamaz ve beş yıl süreyle aynı vakfın yönetim ve denetim organlarında görev alamazlar. Ayrıca ikinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde belirtilen nedenlerle görevinden alınan vakıf yöneticileri başka bir vakfın yöneticisi ise o görevinden de ayrılmış sayılır ve beş yıl süreyle hiçbir vakfın yönetim ve denetim organlarında görev alamazlar.

Vakıf yönetiminde yer alan kişiler ile vakıf çalışanları kusurlu fiilleri nedeniyle vakfa verdikleri zararlardan sorumludurlar.

Vakıf yöneticileri mahkeme kararı olmaksızın görevlerinden uzaklaştırılamazlar.

 

MADDE 9- YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, vakfın yetkili yönetim organı olup oluşumu, çalışmaları ve yetkilerine ilişkin hükümler aşağıdadır:

            9.1- Yönetim Kurulu Mütevelli heyet tarafından 5 (Beş) yıllığı’na seçilen 5 (Beş) asil ve 5 (Beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin çogunlugunun Mütevelli Heyet Üyesi olması zorunludur.Çogunluk oluşturmamak şartı ile yönetim kuruluna vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri ve başkan ardı ardına tekrar seçilebilirler.

                        9.1.1- Görev süresi bitmeden her hangi bir sebeble yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır ve bu üye yerine geldigi üyenin görev süresini tamamlar. Boşalan üyeliklerin sayısı yönetim kurulu tolantısını engelleyecek miktarda ise boşalan üyeliklere seçim dogrudan Mütevelliler Kurulu tarafından yapılır.

                        9.1.2- Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3(üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı yarıdan bir fazlası olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 (İki) oy sayılır.

Yönetim kurulu başkanı, gerekli olan diğer zamanlarda da kurulu tolantıya davet edebilir. Yönetim kurulu’nun en az 3 (Üç) üyesinin talebi üzerine toplantıya davet zaruridir.

                        9.1.3- Kamu görevlisi olanlar hariç, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Huzur Hakkı alırlar. Alınacak huzur hakkı miktarını Mütevelli Heyeti belirler.

            9.2- Yönetim Kurulu’nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

                        9.2.1-Vakfın amacına uygun her türlü kararı alır ve uygular.

                        9.2.2-Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, yetkili makamın izniyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir şekilde elden çıkartmak. Vakfın taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarrufta bulunmak, şirket kurmak, ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak.

                        9.2.3-Vakıf mal varlıının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yamak,

                        9.2.4-Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali vesair konularda gerekli girişimlerde bulunarak gerekli işlemleri yamak,

                        9.2.5-Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, çalışma usullerini ve ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

                        9.2.6-Vakfın araştıtrma ve faaliyet programını hazırlamak, yıl içerisinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulamak,

                        9.2.7-Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak, ödeme usullerini belirleyerek harcamaları yapmak,

                        9.2.8-Vakfın lehine dava açmak, leh ve aleyhte davaları takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek,

                        9.2.9-Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek, vakıf gelirlerinin arttırılmasına ilişkin yatırım yapmak,

                        9.2.10-Vakfın çalışma ilke önceliklerini belirleyerek yönetmelikler hazırlamak ve değiştirmek,

                        9.2.11-Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin tutulmasını sağlamak,

                        9.2.12-Vakfın amaçlarına ulaşabilmesi için her türlü girişimde bulunmak, yurt içinde ve yasalara uygun olarak yurt dışında benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

                        9.2.13-İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vermek, bu hususta gereken işlemleri yapmak,

                        9.2.14-Vakfın muhasebe işlemlerini takip ederek hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlamak,

                        9.2.15-Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygulamak,

                        9.2.16-Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirmek,

                        9.2.17-İlgili mevzuat, vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatlarının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

MADDE 10- VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder.Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur veya memurlarından her hangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, her hangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

MADDE 11- DENETİM KURULU

Denetim kurulu, mütevelli heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe tümü kendi içinden veya yalnız biri dışardan olmak üzere 5 (Beş) yıl için seçilecek 3 (Üç) asil ve  3 (Üç) yedek üyeden oluşur. Her hangi bir sebepten ayrılan asil üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (Onbeş) gün önce mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetim kurulu’na verilir.

 

MADDE 12- VAKIF ÜYELİĞİ

12.1-ÜYELİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmış emekli, malül veya gazi olmuş veya halen görev yapmakta olan bütün Jandarma mensupları ve birinci derece akrabaları ile Şehit Jandarma mensupları’nın birinci derece akrabaları Vakıf’a üye olabilirler.

 

12.2-ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Vakfa üye olmak isteyen kişiler ‘’ÜYELİK TALEP’’ formu ve ‘’ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’’ ni doldurarak bulundukları ilde vakıf temsilciliği varsa oraya, yoksa Vakıf Genel Merkezi’ne gönderirler. Vakıf Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyeliklerini kazanmış olurlar.

 

12.3-ÜYELİK AİDATI

Üyelerden Vakıf’a girişlerinde ve üyeliklerinin devamınca iki türlü aidat alınır

A- Vakıf’a ilk defa üye olacaklarda bir defaya mahsus ‘’GİRİŞ AİDATI’’

B- Vakıf üyelikleri boyunca alınacak olan ‘’ÜYELİK AİDATI’’

Alınacak bu aidatların miktarları her yıl yönetim kurulunca belirlenir. Onursal üyelerden Giriş Aidatı ve Üyelik Aidatı alınmaz.

12.4-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Vakıf üyeliği Ölüm, İstifa veya Üyelikten çıkartılma hallerinde sona erer.

12.5-ÜYELİKTEN AYRILMANIN SONUÇLARI

-Üyenin üyelikten çıkartılması veya İstifa etmesi Vakfa olan Üyelik aidat borçlarını sona erdirmez. Üye, her şekilde birikmiş aidat borçlarını ödemek zorundadır.

-Vakıftan istifa ederek ayrılanlar veya üyelikten çıkartılanlar vakıf’a bir daha kesinlikle üye olamazlar.

 

MADDE 13-HUZUR HAKKI

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 

MADDE 14- VAKFIN ŞEREF ÜYELİĞİ

Vakfın amaçlarına büyük hizmet ve katkıda bulunan kişilere Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelliler Kurulu’nun kararı ile Vakıf Şeref Üyesi ünvanı verilebilir. Vakıf şeref üyelerinin isimlerinin, vakıfça kurulacak tesislere veya oluşturulacak projelere verilmesine vakıf yönetim kurulu’nun önerisi üzerine mütevelliler kurulu’nca karar verilir.

 

BÖLÜM III- MALİ HÜKÜMLER

MADDE 15- VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

            15.1-Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız ayni ve nakti bağış ve yardımlar.

            15.2-Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

            15.3-İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

            15.4-Vakıf menkul ve gayrımenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

            15.5-Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasal çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları.

            15.6-Geziler, gösteriler, eğitimler, fuarlar, paneller, yayınlar ve her türlü toplantılar, organizasyonlar, konferanslardan elde edilecek gelirler.

            15.7-Üye aidatları

           15.8-Diğer gelirler.

 

MADDE 16-VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ

                     YERLER

Vakfın yıllık bürüt gelirlerinin en az 1/3 (Üçtebiri) yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakfın mal varlığını arttırıcı yatırımlara, kalan 2/3 (Üçteikisi) ise vakfın amacına uygun faaliyetleri hayata geçirmeye kullanılır.

 

 

BÖLÜM IV- GENEL HÜKÜMLER

MADDE 17- RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf resmi senedinde bir değişiklik yapılması, Yönetim Kurulu veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az 1/5 (Beştebiri) nin yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısısnın en az 2/3 (Üçteikisi) nin onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır. 

    

MADDE 18- VAKFIN SONA ERMESİ

Vakıf amacına ulaşmak için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmiş ve bu durum düzeltilemez nitelikteyse yönetim kurulunun da önerisi dikkate alınarak mütevelli heyet kararı ile vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi mütevelli heyetçe vakfın imkanları toplanarak bu mal varlıklarının daha dar bir alanda kullanılarak amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesini hedeflemek esastır.

Mütevelli heyetin fesih kararı alması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Mahkemece fesih işlemleri başlatıldığında mütevelli heyeti, tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkemenin tasfiye kurulunun mütevelli heyeti dışında üyelerden oluşturulmasını istemesi durumunda mütevelli heyet, yeni bir kurulu mahkemeye önerir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısısnın en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının 2/3 (Üçteikisi) nin onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal veya hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

 

MADDE 19- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu hükümleri, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği uygulanır.

 

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.


Top